Nữ nhân viên mới bị các đồng nghiệp kiểm tra hàng ngay tại chỗ