Đuổi thằng bạn cùng phòng ra ngoài để dẫn bạn gái về