Được anh em dìu dắt vào nghề còn trẻ nên em dính bầu