Cô nhân viên phục vụ mới kết thân với cậu nhân viên lâu năm